sobota, 25. apríla 2009

Slovanské mená

Krátky slovník slovanských mien

Keď sa má narodiť dieťatko človek sa zamýšľa nad tým aké meno bude celý život nosiť. Meno je druhý dar, ktorý človek dostane. Prvým je život samotný.
Meno by si mal človek vážiť (aj P. Ježiš si vážil svoje meno - vari je niekde napísané, že by bol reptal, prečo sa nevolá John, alebo Alechandro atd. ? :-)
Sú základné skupiny mien podľa pôvodu: Germánske (Viliam, Richard, Henrich), Slovanské (tie sa ďalej delia na juhoslovanské, východoslovanské, české, slovenské, atď.), Hebrejské (Jakub, Michal, Jozef), Latinské (Ignác, Augustín, Július...) a ďalšie.
Keďže som proslovensky orientovaný, a teda zároveň aj proslovansky, tak som sa sústredil len na mená, ktoré nosili naši predkovia žijúci v týchto našich končinách ešte pred príchodom kresťanstva.

Slovanské a Slovenské mená

Blahoboj

m. novšie slovan. meno, pôv. význam by bol bojujúci za dobro, blaho

Bohdan

m. - Bohdana ž. slovan. meno vzniklo ako paralela gréc. Theódóros (boží dar), teda s pôv. významom bohom daný, boží dar, u juž. Slovanov častejšie je meno Božidara, blízke sú aj mená Deodata, Donát, Dorota, Izidor, Matej, Matúš.

Bohumil

m. - Bohumila ž. slovan. meno vzniklo prekladom gréc. Theóphilos Teofil, pôv. významom blízke sú aj mená Amadeus, nem. Gottlieb, dom. Bohuš, Božo, Milo, - Bohuna, Miluša, Bohuša

Bojimír

m. - Bojimíra ž. slovan. meno s pôv. významom umiernený, mierny v boji alebo bojujúci o mier, blízke sú mená Borimír, Branimír

Borimír

m. slovan. meno s pôv. významom bojujúci o mier alebo mierny, umiernený v boji ako Bojimír

Božetech

m. - Božetecha ž. slovan. meno s pôv. významom božia útecha, bohom (sa) utešujúci

Branislav

m. - Branislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny bojovník, slávny obranca, blízke je Borislav, dom. Braňo

Budimír

m. - Budimíra ž. slovan. meno s pôv. významom budiaci, prebúdzajúci mier (svet), staršia podoba aj Budmer

Blahomil

m. - Blahomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci dobro, blaho

Bohumír

m. - Bohumíra ž. slovan. meno s pôv. významom bohu mier, zmierujúci s bohom ako nem. Gottfried, dom. Bohuš, Miro, - Mira, Bohuša

Bojislav

m. - Bojislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny v boji, blízke je Borislav

Božica

ž. južnoslovan. dom. podoba mien Bohdana, Božidara

Bratislav

m. - Bratislava ž. novšie meno podľa slovan. zložených mien a podľa súčasného názvu hlavného mesta SR (Bratislava), jeho pôv. význam by bol asi slávny brat, iné je čes. meno Břetislav (slávny bojovým krikom)

Bronislav

m. - Bronislava ž. slovan. meno s pôv. významom brániaci slávu, slávny obranca, častejšie je Branislav

Budislav

m. - Budislava ž. slovan. meno s pôv. významom budiaci, prebúdzajúci slávu, staršia podoba aj Budslav (Buclav)

Blahomír

m. - Blahomíra ž. slovan. meno, variant mena Blahomil, možno vyložiť aj ako blahý mier (svet)

Bohuslav

m. - Bohuslava ž. slovan. meno s pôv. významom bohu sláva, oslavujúci boha, iná podoba je Božislav, blízke je Teofil, dom. Bohuš, Slavo, - Bohuna, Slava, Bohuša

Bolemír

m. - Bolemíra ž. slovan. meno s pôv. významom viac mieru, väčší mier

Borislav

m. - Borislava ž. slovan. meno s pôv. významom bojujúci o slávu, slávny bojom ako Bojislav

Bystrík

m. nové sloven. meno zo slova bystrý rýchlo vnímajúci, chápavý

Blahosej

m. utvorené podľa slovan. zložených mien (M.Kukučín: Lukáš Blahosej Krasoň), jeho význam by bol rozsievajúci blaho, dobro

Bohdan

m. - Bohdana ž. slovan. meno vzniklo ako paralela gréc. Theódóros (boží dar), teda s pôv. významom bohom daný, boží dar, u juž. Slovanov častejšie je meno Božidar príp. Božica, blízke sú aj mená Deodata, Donát, Dorota, Izidor, Matej, Matúš

Boleslav

m. - Boleslava ž. slovan. meno s pôv. významom viac slávy, slávny ako meno Václav

Borivoj

m. slovan. meno s pôv. významom bojujúci voj, vojsko, čes. Bořivoj

Božislav

m. - Božislava ž. variant mien Bohuslav, Bohuslava

Belomír

m. novšie sloven. meno, azda chybne utvorené namiesto Bolemír

Blahoslav

m. - Blahoslava ž. slovan. meno s pôv. významom blahoslavený, blízke sú mená Beňadik, Makar, dom. Blahoš, - Blahuša

Bohuchval

m. slovan. meno, pôv. význam by bol chváliaci boha

Bojan

m. - Bojana ž. slovan. meno zo slovesa bojati še báť sa, t.j. obávaný, alebo pôv. dom. podoba mien Bojimír, Bojislav

Božena

ž. pôv. čes. variant mien Benedikta, Teodora, t.j. bohom obdarená, blahoslavená, pôv. významom veľmi blízke sú mená Blahoslava, Blažena, dom. Boža

Branimír

m. - Branimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom bojujúci o mier, brániaci mier ako mená Bojimír, Borimír

Ctiboh

m. novšie slovan meno, pôv. význam by bol asi ctiaci boha

Ctibor

m. slovan. meno (aj čestibor, Stibor) s pôv. významom bojujúci za česť, čestne bojujúci, pôv. významom sú blízke mená Honor, Honorát, Erhard

Ctirad

m. - Ctirada ž. slovan. meno (aj čestirad) s pôv. významom kto má rád česť, čestný

Ctislav

m. - Ctislava ž. slovan. meno (aj čestislav) s pôv. významom slávny cťou, oslavujúci česť, poľ. Czeslaw (česlav)

Chotimír

m. - Chotimíra ž. slovan. meno s pôv. významom ten, čo chce mier, bolo aj meno Chotislav

Chraniboj

i Chranibor m. slovan. meno s pôv. významom ochraňujúci bojom, obranca, blízke je meno Servác

Chranislav

m. - Chranislava ž. slovan. meno s pôv. významom ochraňujúci slávu, ochranca slávy

Čistomil, Čistoslav

m. - Čistomila, Čistoslava ž. novšie slovan. meno, pôv. význam môže byť ten, kto má rád čistotu.

Dalibor

m. slovan. meno s pôv. významom vzďaľuj, odďaľuj boj, variant gréc. mien Telemach, Telesfor

Dalimil

m. - Dalimila ž. slovan. meno s pôv. významom (buď) ďalej, stále milý

Dalimír

m. - Dalimíra ž. severoslovan. meno s pôv. významom (buď) ďalej, stále mier

Danica

ž. južnoslov. dom. podoba mena Daniela, súčasná asociácia aj so slovom danica dennica

Danila

ž. južnoslovan. variant mena Daniela (aj muž., východoslovan. dom. podoba mena Daniel)

Darina

ž. pôv. slovan. dom. podoba mena Dária, dom. Dara

Desana

ž. najasné, možno súvisí so srbochorv. desan pravý, dom. Desa

Dobrava

ž. pôv. asi dom. podoba mena Dobroslava

Dobromil

m. - Dobromila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci dobro, blízke sú mená Agáta, Agatón, dom. Dobruša

Dobromír

m. - Dobromíra ž. slovan. meno utvorené zo slov dobrý a mir mier, svet, dom. Dobruša

Dobroslav

m. - Dobroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci dobro, slávny dobrotou, dobrý, dom. Dobruša

Dobrotín

m. - Dobrotína ž. novšie meno súvisiace so slovom dobrota (od dobrý), dom. Dobruša

Domoľub

m. novšie slovan. meno, pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci dom, domov

Domoslav

m. - Domoslava ž. slovan. osob. meno s pôv. významom oslavujúci domov alebo doma slávny

Drahan

m. z južnoslovan. Dragan (drag drahý, milý)

Drahoľub

m. slovan. meno utvorené zo slov drahý a ľúby milý, milovaný

Drahomil

m. - Drahomila ž. slovan. meno zo slov drahý a milý milovaný, staršia podoba aj Drahmil

Drahomír

m. - Drahomíra ž. slovan. meno s pôv. významom komu je drahý mier, dom. Drahoš, - Drahuša, Draha

Drahoň

m. meno utvorené z príd. mena drahý

Drahoslav

m. - Drahoslava ž. slovan. meno s pôv. významom komu je drahá sláva, staršia podoba aj Dra(h)slav, dom. Drahoš, - Drahuša, Draha

Drahoš

m. meno utvorené zo slova drahý alebo skrátením mien Drahoslav, Drahomír

Drahotín

m. - Drahotína ž. slovan. meno utvorené zo slov drahý alebo drahota milota, dom. Drahoš, - Drahuša, Draha, južnoslovan. podoba Dragutín

Dúbravka

ž. slovan. meno (dúbrava les) lesná alebo z mena Dobrava (od dobrý)

Duchoslav

m. - Duchoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci ducha (dušu), slávny duchom, je aj Dušislav, s tým súvisí aj Dušan m. - Dušana ž. pôv. južnoslovan. skrátená podoba mien Duchoslav, Dušislav, pôv. významom blízke je meno Spiridon, dom. Dušo, - Duša

Gašpar

m. orient. meno s pôv. významom nesúci poklad, nosič pokladu, čes. Kašpar, rus., poľ. Kasper, franc. Gaspard, tal. Gaspare, maď. Gáspár, Gazsó (Gášpár, Gažó), dom. Gažo, Gašo

Gorazd

m. slovan. meno zo stslov. gorazd skúsený, zdatný

Hostimil

m. - Hostimila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci hostí, pohostinný

Hostirad

m. slovan. meno s pôv. významom kto má rád hostí

Hostislav

m. - Hostislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci hostí, pohostinný, blízky pôv. význam majú aj ďalšie mená so základom host a meno Polyxena

Hostivít

m. slovan. meno s pôv. významom vítajúci, prijímajúci hostí, pohostinný, známe je aj staršie meno Hostimyseľ (čes.Hostimysl)

Hrdoslav

m. - Hrdoslava ž. novšie sloven meno s významom hrdý na slávu alebo oslavujúci hrdosť, slávny hrdosťou, dom. Hrdoš

Hrdoš

m. meno utvorené z príd. mena hrdý alebo z dom. podoby mena Hrdoslav

Hromislav

m. - Hromislava ž. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci hrom, slávny hromom, rus. Gremislav (= Hrmislav)

Hvezdoň

m. nové sloven. meno utvorené zo slova hviezda, pôv. významom blízke sú mená Aster, Estera, Stela, srbochorv., bulh. Zvezdan

Hviezdoslav

m. - Hviezdoslava ž. podľa pseudonymu básnika P.Országha Hviezdoslava, jeho pôv. význam by bol oslavujúci hviezdy

Ivan

m. - Ivana ž. stará slovan. podoba hebr. mena Jochanán, z ktorého je aj Ján, dom. Ivo, Ičo, Ivčo, Ivuľo, Ivušo, - Iva, Ivča, Ivuľa, Ivuša

Jarmila

ž. novšie meno utvorené k muž. Jaromil ľúbiaci jarosť, bujarosť, dom. Jara, Mila, Jaruša

Jaromil

m. slovan. meno s pôv. významom ľúbiaci jarosť, bujarosť

Jaromír

m. - Jaromíra ž. slovan. meno s pôv. významom jarý, bujarý, slávny silou, dom. Jaro, Miro, Jaroš, - Jara, Jaruša, Mira

Jaroslav

m. - Jaroslava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny silou, bujarosťou alebo oslavujúci jar, jarosť, dom. Jaro, Jaroš, Slavo, - Jara, Jaruša, Slava

Kazimír

m. - Kazimíra ž. slovan. meno s pôv. významom kto kazí mier, poľ. Kazimierz, maď. Kázmér, dom. Kazo, Miro

Krasava

ž. novšie meno utvorené zo slova krása (Svetská Krása, rozprávkové meno), pôv. významom blízke sú mená Aglaja, Bela

Krasislav

m. staršia podoba mena Krasoslav

Krasomil

m. - Karsomila ž. novšie čes. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci krásu

Krasoslav

m. - Karsoslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci krásu, variant Krasislav bolo štúrovské meno A.Sládkoviča

Kvetana

ž. západoslovan. meno zo slova kvet, južnoslovan. Cvetana

Kvetava

ž. novšie meno utvorené zo slova kvet, blízky pôv. význam má meno Flóra

Kvetoň

m. novšie meno utvorené podľa mena Florián, srbochorv. Cvetan

Kvetoslav

m. - Kvetoslava ž. novšie meno utvorené podľa starých zložených mien, jeho pôv. význam by bol oslavujúci kvety, kvitnúci, pôv. významom blízke sú mená Antim, Florián, dom. Kveto, - Kveta

Lada

ž. podľa mena slovan. bohyne krásy, dáva sa do súvisu s označeniami ženy v starovekých jazykoch

Ladislav

m. - Ladislava ž. azda vplyvom maď. pozmenená podoba mena Vladislav, lat. Ladislaus, čes. Ladislav, maď. László (Lásló), dom. Laco, Lacino

Lesana

ž. novšie, podľa mena lesnej víly

Levoslav

m. - Levoslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci (silu) leva, silný ako lev

Libor

m. čes. meno zo slovan. Ľubor, splynulo s lat. Liborius

Ľuba

ž. pôv. dom. podoba slovan. zložených mien Ľubomíra, Ľuboslava alebo priamo z príd. mena ľúba milá, milovaná, čes. Ljuba, rus. Ľubov láska, dom. Ľubina, Ľubica

Ľubomír

m. - Ľubomíra ž. slovan. meno s pôv. významom ľúbiaci mier, mierumilovný, pôv. významom blízke sú mená Slavomír, Miroslav, Fridrich, Manfréd, Irena, dom. Ľubo, Ľuboš, - Ľuba, Ľubica, Ľubina

Ľubor

m. sloven. meno s pôv. významom ľúby, milý (azda skrátené z Ľubomír), čes. Libor

Ľuboslav

m. - Ľuboslava ž. novšie slovan. meno podľa mien Ľubomír, Miroslav oslavujúci ľúbosť alebo ľúbiaci slávu, blízke je Miloslav, čes. Liboslav, Liboslava, dom. Ľubo, Ľuboš, Slavo, - Ľuba, Ľubica, Ľubina

Ľuboš

m. pôv. dom. podoba mien Ľubomír, Ľuboslav (ako Miloš), čes. Luboš, dom. Ľubo

Ľudmila

ž. slovan. meno s pôv. významom ľudu milá alebo milujúca ľud, čes. Ludmila, Lidmila, maď. Ludmilla, rus. Ľudmila, dom. Ľuda, Ľudina

Ľudomil

m. - Ľudomila ž. novšie sloven. meno utvorené podľa mena Ľudmila, dom. Ľudo, - Ľud

Ľudomír

m. - Ľudomíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol prinášajúci ľudu mier, dom. Ľudo, - Ľuda

Mieroslav

m. - Mieroslava ž. novšia sloven. podoba mien Miroslav, Miroslava

Milada

ž. z čes., staršie slovan. meno bolo Mlada mladá

Milan

m. - Milana ž. slovan. meno z príd. mena milý, pôv. významom blízke sú mená Amand, Amatus, Gracián a mená zo základov ľub a mil

Milena

ž. slovan. meno z príd. mena milý, teda milá, milovaná, aj dom. podoba mena Miloslava, blízky pôv. význam majú mená Amáta, Amanda, Grácia a mená zo základov ľub a mil

Miliduch

m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milý duchom, milujúci ducha (dušu)

Milina

ž. - Milín m. sloven. mená utvorené z príd. mena milý

Milivoj

m. slovan. meno s pôv. významom milujúci voj, vojsko

Milomír

m. - Milomíra ž. novšie meno, jeho pôv. význam by bol komu je milý mier

Miloň

m. novšie meno z príd. mena milý (milovaný)

Milorad

m. novšie, pôv. južnoslovan. meno s pôv. významom milý, kto má rád milosť, blízke je meno Miloslav

Miloslav

m. - Miloslava ž. slovan. meno s pôv. významom milý, slávny milosťou alebo milujúci slávu, dom. Milo, Miloš, Slavo, - Mila, Miluša, Slava

Miloš

m. pôv. dom. podoba mena Miloslav alebo utvorené priamo z príd. mena milý milý, milovaný

Milota

ž. žen. variant mena Milutín, t.j. miláčik, milovaná

Milovan

m. - Milovana ž. slovan. meno zo slova milovať, milovaný (ako Radovan), rus. Milovan

Milovín

m. variant mena Milovan

Milutín

m. mužský variant mena Milota (mohlo by byť aj Milotín), t.j. miláčik, milovaný, srbochorv. Milutín, rus. Miľutin

Mira

ž. pôv. dom. podoba mien Jaromíra, Miroslava, Slavomíra

Miroslav

m. - Miroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci mier, mierumilovný, blízky pôv. význam majú mená Slavomír, Ľubomír, Fridrich, Manfréd, Irenej, dom. Miro, Miloš, Slavo, - Mira, Slava

Mlada

ž. pôv. slovan. meno z príd. mena mladá

Mladen

m. - Mladena ž. pôv. južnoslovan. meno z príd. mena mladý

Mladoň

m. sloven. meno z príd. mena mladý

Mladotín

m. - Mladotína ž. sloven. meno s pôv. významom mladý

Mojmír

m. slovan. meno s pôv. významom môj mier, môj svet

Mojtech

m. staré sloven. meno s pôv. významom moja útecha, moje potešenie

Mstislav

m. - Mstislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci pomstu, slávny pomstou

Múdroslav

m. novšie meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci múdrosť, slávny múdrosťou, blízke sú mená Sofron, Žofia

Nehoslav

m. novšie meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci nehu, nežnosť

Pravdoľub

m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci pravdu

Pravoľub

m. - Pravoľuba ž. novšie sloven. meno, pôv. význam by bol ľúbiaci pravdu, právo ako v menách Pravomil, Pravoslav

Pravomil

m. - Parvomila ž. novšie meno s pôv. významom milujúci právo, pravdu

Pravoslav

m. - Pravoslava ž. novšie meno s pôv. významom oslavujúci právo, pravdu, slávny pravdou

Pribina

m. slovan. meno so základu by (pribývať pribúdať) alebo z Prvina prvý sen

Pribislav

m. - Pribislava ž. slovan. meno (pôv. Pribyslav) komu pribudlo slávy, srbochorv., slovin. Pribislav, čes. Pøibyslav, poľ. Przybyslaw

Radana

ž. novšie slovan. meno, variant mena Radovana

Radim

m. slovan. meno, pôv. dom. podoba mien Radimír, Radimil

Radimír

m. - Radimíra ž. slovan. meno s pôv. významom kto má rád mier (svet) alebo starajúci sa o mier, variantom je Radomír, staršie aj Radimer, Radmer, dom. Rado, - Rada

Radislav

m. - Radislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci radosť, radujúci sa alebo starostlivý, variantom je Radoslav, starší variant Radslav (Raclav), dom. Rado, - Rada

Radivoj

m. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol majúci rád vojsko alebo starajúci sa o vojsko

Radko

m. - Radka ž. pôv. dom. podoba zložených mien so základom rad

Radomil

m. - Radomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci radosť alebo starostlivý, dom. Rado, - Rada

Radomír

m. - Radomíra ž. variant mena Radimír

Radoslav

m. - Radoslava ž. variant mena Radislav

Radovan

m. - Radovana ž. slovan. meno s pôv. významom radujúci sa, rozradovaný, starší variant bol Radvan, dom. Rado, - Rada

Radúz

m. novšie meno utvorené zo základu rad, jeho pôv. význam by bol radujúci sa, radostný

Rastic

m. stará dom. podoba mena Rastislav

Rastimír

m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol kto rozmnožuje, zveľaďuje mier (svet)

Rastislav

m. - Rastislava ž. slovan. meno s pôv. významom rastie v sláve, rozmnožuje slávu, pôv. významom blízke je meno Krescenc, čes. Rostislav, dom. Rasťo, - Rasťa

Ratibor

m. slovan. meno zložené zo slov rat vojna, ratiti bojovať, biť sa a bor boj

Ratislav

m. - Ratislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny vo vojne

Rusalka

ž. zo slova rusalka víla, súvisí aj so slovom Rusadlia Turíce (z lat. rosalia slávnosť ruží), pôv. významom je blízke meno Rozália

Ružena

ž. zo slova ruža ako domáca paralela mena Rozália, čes. Rúžena, dom. Ruža, Róza

Sláva

ž. pôv. dom. podoba zložených slovan. mien, ako sú Boleslava, Jaroslava, Slavomíra

Slavena

ž. slovan. meno s pôv. významom oslavovaná alebo pôv. dom. podoba zložených mien (ako Sláva)

Slaviboj

m. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci boj, variantom je Slavibor aj Slavoboj

Slavibor

m. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci boj, variantom je meno Slaviboj aj Slavoboj

Slavislav

m. - Slavislava ž. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci slávu (Slovanstvo?)

Slávka

ž. pôv. dom. podoba zložených slovan. mien, ako sú Boleslava, Jaroslava, Slavomíra

Slavoboj

m. variant mena Slaviboj (alebo Slavibor)

Slavoj

m. novšie čes. meno utvorené podľa starých zložených mien (Slavivoj?)

Slavoľub

m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci, ľúbiaci slávu, je variantom mena Slavomil, dom. Slavo

Slavomil

m. - Slavomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci slávu, variantom je Slavoľub, dom. Slavo, - Slava

Slavomír

m. - Slavomíra ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci mier (svet), slávny mier, blízke sú mená Miroslav, Ľubomír, Fridrich, Manfréd, Irenej, dom. Slavo, - Slava

Stacho

m. pôv. dom. podoba mena Stanislav alebo Eustach

Stanimír

m. slovan. meno s pôv. významom upevňujúci mier, upevni mier

Stanislav

m. - Stanislava ž. slovan. meno s pôv. významom staň sa slávnym, upevni slávu, prenes. slávny bojovník, lat. Stanislaus, maď. Szaniszló (Sanisló), nem. Stenzel (Štencl), dom. Stano, Stanušo, Stacho, Stašo, - Stanka, Stanuša

Stibor

m. variant mena Ctibor

Svatava

ž. čes. meno súvisí s praslovan. svet veľký (až neskôr svetý), pôv. významom blízke sú mená Heľga, Oľga

Svätoboj

m. slovan. meno s pôv. významom veľký v boji, veľký bojovník, variantom je meno Svätobor

Svätobor

m. slovan. meno s pôv. významom veľký v boji, silný bojovník, variantom je meno Svätoboj

Svätomír

m. - Svätomíra ž. slovan. meno s pôv. významom veľký v mieri, mierumilovný

Svätopluk

m. slovan. meno s pôv. významom veľký medzi bojovníkmi, majúci mnoho plukov, rus. Sviatopolk, čes. Svatopluk, dom. Sväto, Svaťo, Svätoš

Svätoslav

m. - Svätoslava ž. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol slávny silou, veľkosťou, rus. Sviatoslav, čes. Svatoslav, dom. Sväto, Sväťo, Svätoš, - Sväta

Svätoš

m. pôv. dom. podoba zložených mien Svätopluk, Svätoslav

Svetislav

m. - Svetislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci svetlo, svetlom slávny (svet svetlo), variantom je meno Svetoslav

Svetlana

ž. z príd. mena svetlý jasný, pôv. významom sú blízke mená Zora, Klára, Lucia, Roxana, dom. Svetla, Svetluša

Svetoslav

m. - Svetoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci svetlo, svetlom slávny (svet svetlo), variantom je meno Svetislav

Svetozár

m. slovan. meno s pôv. významom svetelná žiara, žiariaci, dom. Sveto, Sveťo, Svetino, Svetuš

Svorad

m. slovan. meno, zo staršieho Svoj(i)rad kto má rád svojich, stará sa o svojich, lat. Zorardus, maď. Szórád (Sórád), dom. Svoro

Tichomil

m. slovan. meno, jeho význam by bol milujúci ticho

Tichomír

m. - Tichomíra ž. slovan. meno s pôv. významom tichý mier (svet)

Tomislav

m. slovan. meno s pôv. významom utužujúci slávu (stslov. tomiti trápiť)

Tvrdomír

m. novšie sloven. meno, jeho význam by bol utvrdzujúci, upevňujúci mier

Václav

m. - Václava ž. slovan. meno s pôv. významom viac slávny, veľmi slávny, blízke sú Boleslav, Velislav, lat. Venceslaus, nem. Wenzel,(maď. Vencel, rus. Viačeslav

Vatroslav

m. novšie južnoslovan. meno s pôv. významom oslavujúci oheň, slávny ohňom, bojom, vzniklo ako paralela mena Ignác

Vavrinec

m. západoslovan. meno z lat. Laurentius Laurenc, čes. Vavřinec, dom. Vavro, Vavrino, Vavruš, Vavrušo, Vavriš

Vejan

m. - Vejana ž. nejasné

Veleslav

m. - Veleslava ž. variant mena Velislav

Velimír

m. - Velimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom veľký mier (svet), dom. Veľo

Velislav

m. - Velislava ž. slovan. meno s pôv. významom veľmi slávny, variantom je meno Veleslav, blízke sú aj mená Boleslav a0Václav, dom. Veľo

Viera

ž. slovan. meno, stslov. preklad gréc. pistis (viera) alebo dom. podoba mena Veronika, rus. Vera, čes. Vìra, lat. Fides (viera), franc. Foi (Foa), špan. Fe

Vieroľub

m. sloven. meno, jeho pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci vieru, je aj variant Vieromil

Vieromil

m. sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci vieru, je aj variant Vieroľub

Vieroslav

m. - Vieroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vieru, slávny vierou

Víťazoslav

m. - Víťazoslava ž. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci víťazstvo, slávny víťaz, používalo sa ako paralela mena Viktor (víťaz), čes. Vítìzslav

Vladan

m. - Vladana ž. južnoslovan. meno, srbochorv. vlada vláda, moc, teda vládnuci, vládca, variantom je meno Vladen, žen. Vladena

Vlastimil

m. - Vlastimila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci moc, vládu, eom. Vlasto, - Vlasta

Vladislav

m. - Vladislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vládu (moc), slávny vládca, variantom je meno Ladislav, poľ. Wladyslaw, rus. Vladislav, staršie aj Volodislav, maď. Ulászló (Ulásló), dom. Vlado, Vladino, - Vlada

Vladivoj

m. slovan. meno s pôv. významom vládca voja (vojska), vojvodca, blízke je meno Vlater

Vlasta

ž. pôv. čes. meno zo slovan. základu vlasť využitého vo viacerých zložených menách

Vlastibor

m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol bojovník o moc, vládu (starší význam slova vlasť bol vláda, moc)

Vlastimil

m. - Vlastimila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci moc, vládu, eom. Vlasto, - Vlasta

Vlastimír

m. slovan. meno s pôv. významom veľký, mocný vládca, dom. Vlasto

Vlastislav

m. - Vlastislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci moc, vládu, slávny vládca, poľ. Wloscislaw, dom. Vlasto, - Vlasta

Vojeslav

m. - Vojeslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vojsko, slávny vojskom, staršie varianty aj Vojislav, Vojslav

Vojmír

m. staršie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol asi voju mier alebo vojskom veľký

Vojslav

m. staršie slovan. meno, variant mena Vojeslav

Vojtech

m. - Vojteška ž. slovan. meno s pôv. významom tešiteľ vojska, útecha voja, čes. Vojtìch, poľ. Wojciech, (za paralelné sa pokladajú nem. Adalbert, maď. Béla), dom. Vojto, Vojtek, - Vojta

Vratislav

m. - Vratislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci návrat alebo vracajúci slávu, dom. Vrato, Vraťo

Vratko

m. pôv. dom. podoba mena Vratislav

Vševlad

m. staršie slovan. meno s pôv. významom vládca všetkého , kto všetko zvládze, blízke je meno Pankrác,

Záviš

m. čes. meno, asi starý variant slovan. mena Zavid

Zdislav

m. - Zdislava ž. slovan. meno s pôv. významom tu (zde) slávny alebo oslavujúci prácu (dielo), ak je to slovný základ dì (dìjati robiť, čes. dìlat), poľ. Zdzislaw, čes. Zdislav i Zdeslav, strus. Sdìslav

Zdravomil

m. - Zdravomila ž. nové meno podľa slovan. zložených mien, jeho pôv. význam by bol milujúci zdravie

Zemislav

m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci zem

Zlata

ž. z príd. mena zlatý, teda zlatá, pôv. významom blízke sú mená Aurélia, Aranka

Zlatko

m. pôv. dom. podoba mena Zlatoň

Zlatomír

m. - Zlatomíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol zlatý mier (svet)

Zlatoň

m. sloven. meno z príd. mena zlatý, variantom je meno Zlatoš

Zora

ž. slovan. meno s pôv. významom zora, zornička, blízke sú mená Apolónia, Auróra

Zoroslav

m. - Zoroslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci zoru, zorničku

Zvonimír

m. - Zvonimíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol zvoň (na) mier, dom. Zvono, - Zvona

Zvonislav

m. - Zvonislava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol asi oslavujúci zvony. zvonenie, dom. Zvono, - Zvona

Neuznávam mená mien detí podľa hrdinov telenoviel. Dokonca som už počul aj deti, ktoré mali meno ako psík. Výber mena dieťaťa je jednou z vecí, ktoré o človeku veľa povedia.

Ja som so svojim menom spokojný, mám pekné kresťanské meno. Ale predsa by som si po príklade viacerích slovenských národovcov vybral ešte aj slovanské meno. To by malo vystihovať niektorú vlastnosť alebo hodnotu človeka. Vyzeralo by to asi takto: Ondrej Ctirad Gaššo. Schválne, aké meno by ste si vybrali Vy? Napíšte do diskusie aké meno aj prečo.

Zároveň by som privítal keby ste mi do komentára zapísali aj prípadne ďalšie mená, ktoré by som mohol doplniť do slovníka.

Pre viac informácii o Slovanoch a Slovienoch, články, povesti a iné odporúčam tieto linky:
http://www.rodolesie.sk/index.php - spôsob života
http://krugperuna.org/ - povesti
www.svatohaj.sk - povesti
http://www.dazbogovivnuci.estranky.sk - o Slovanoch a ich náboženstve
rarach - o slovanských bohoch
Slovanska jednota - o Slovanských kmeňoch
Obrázky - veľmi pekné obrázky so Slovanskou tématikou
slovanstvo.wz.cz - obrazky, legendy
www.kovlad.sk - kováči, remeselníci, eshop

5 komentárov:

Ten povedal(a)...

Živoslav, Zivoslav ten čo slávy život

Matúš Komora povedal(a)...

Ignác

Ladislav Hinner povedal(a)...

prosim,prosim..............zrus tam ten latinsky nadpis. ved to je vysmech slovanstvu

Margareta povedal(a)...

Velmi sa mi paci moje meno, aj slovanske, ktore pripadlo na ten isty datum-Krasomila :) Teraz vyberam slovanske meno pre svoje dietatko ;)

Margareta povedal(a)...

Velmi sa mi paci moje meno, aj slovanske, ktore pripadlo na ten isty datum-Krasomila :) Teraz vyberam slovanske meno pre svoje dietatko ;)